Algemene voorwaarden

Verklaren met inachtneming van onderstaande en aan ommezijde vermelde voorwaarden artikel 1 t/m 8 te zijn overeengekomen dat verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder voor gebruik Castle Experience te Bazeille in Frankrijk, exclusief enkele in het gebouw aangegeven bergruimtes, tezamen met het bijbehorende terrein, alle inhoud en inventaris en alles wat daarmee verder verband houdt voor de gereserveerde periode ter gebruik van in totaal maximaal 21 personen, voor de betaalde huurprijs.

Huurder verklaart dat hij/zij een waarborgsom van € 700,– (inclusief de schoonmaakkosten van € 185,–) heeft voldaan.

Voorwaarden

1.   Huurprijs

De overeengekomen huurprijs is alleen voor de periode zoals vermeld en geldt alleen indien het door huurder opgegeven aantal personen zoals genoemd niet overschrijdt. De huurprijs is inclusief de kosten voor gebruik van water, maar exclusief gebruik van electra, stookolie en eindschoonmaak.

2.   Betaling

Huurder verklaart dat hij/zij de factuur van de huurprijs heeft ontvangen en dat hij/zij daarvan 100% heeft voldoen.

3.   Annulering/ontbinding

Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst ontbonden te verklaren wanneer door huurder niet of niet tijdig is betaald of wanneer huurder een van de voorwaarden van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, daarin uitdrukkelijk begrepen het betrekken van Castle Experience met meer personen dan het door huurder opgegeven aantal personen zoals hierboven genoemd. Wanneer na ondertekening van deze overeenkomst door huurder wordt verzocht om ontbinding van de overeenkomst zal verhuurder gerechtigd zijn om aan huurder een deel van de overeengekomen huurprijs in rekening te brengen, te weten, in percentage van de totale huurprijs: tot 30 dagen voor het begin van de huurperiode 50%, vanaf de 14e voor het begin van de huurperiode 75%, vanaf de 5e  dag tot de dag van aankomst 100%.

4.   Waarborgsom

Huurder verklaart dat hij/zij voor aanvang van de huurperiode en/of het in ontvangst nemen van de sleutels van Castle Experience aan verhuurder  een waarborgsom heeft betaald zoals genoemd in huurovereenkomst. Verhuurder verklaart dat hij deze waarborgsom aan huurder terug zal storten via bank aan het eind van de huurperiode onder aftrek van eventuele kosten zoals genoemd en bedoeld in deze overeenkomst. Huurder verklaart dat hij/zij akkoord gaat met gedeeltelijke of gehele inhouding van de waarborgsom ter dekking van bedoelde kosten die verhuurder maakt of moet maken.

5.   Aansprakelijkheid

Huurder verklaart dat hij/zij gedurende de huurperiode verantwoordelijk is voor Castle Experience en hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verplichtingen die samenhangen met deze huurovereenkomst. Huurder aanvaardt de volle aansprakelijkheid voor alle schade aan Castle Experience die door huurder of door diens toedoen of nalaten wordt toegebracht of veroorzaakt, welke schade dan ook, daaronder ook eventuele commerciële schade waarvan sprake is als Castle Experience niet na de huurtermijn aan anderen kan worden verhuurd als consequentie van door huurder veroorzaakte of nagelaten zaken gedurende het gebruik van Castle Experience. Huurder vrijwaart verhuurder tevens voor claims van derden voor schade of letsel aan personen die van huurder toestemming hebben gekregen om Castle Experience te betreden en die ontstaat binnen of op het terrein van Castle Experience en binnen de huurperiode. Huurder verklaart dat hij/zij zich voor dergelijke gevolgen afdoende heeft verzekerd.

6.   Gebruik van Castle Experience

Verhuurder verklaart dat Castle Experience in genoemde periode exclusief  aan

huurder verhuurt.

Huurder verklaart Castle Experience te gebruiken zoals een goed huurder betaamt en

conform het normale doel van Castle Experience. Huurder weet dat Castle Experience alleen bestemd is voor het gebruik van huurder en diens gezelschap en hij/zij zal Castle Experience niet door anderen laten gebruiken, hetzij om betaling hetzij om niet.

Huurder verklaart de instructies en/of aanwijzingen van verhuurder ten aanzien van het gebruik te zullen respecteren en alle apparatuur e.d. te gebruiken conform de gebruiksaanwijzingen. Huurder verklaart geen wijzingen in Castle Experience te zullen

aanbrengen en Castle Experience in goede staat van onderhoud te houden. Aan het

eind van de huurperiode zal huurder Castle Experience achterlaten zoals hij/zij dit heeft aangetroffen e.e.a. conform de huisregels. Huurder verklaart dat hij/zij deze huisregels heeft ontvangen. 

7.   Inventaris

Huurder verklaart dat hij/zij de inventaris van Castle Experience heeft vastgesteld en

met deze akkoord gaat wanneer hij/zij niet binnen zes uur na het voor de eerste keer betreden van Castle Experience heeft kennisgegeven aan verhuurder dat de inventaris niet correct is.

Mochten aan het eind van de huurperiode een of meerdere objecten worden vermist of zijn beschadigd, dan zijn de  kosten van herstel of aanvulling voor rekening van de huurder.

8.   Reclame en copyright

Hoewel onze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, kunnen gebruikers van onze internetsite geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Castle Experience geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Op alle teksten en beelden op onze internetsite berust het copyright bij Castle Experience. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Castle Experience mag worden gekopieerd.  

10. Toepasselijk recht/geschillen

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

Disclaimer

Castle Experience streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Castle Experience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Castle Experience heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

Op alle teksten en beelden in deze site berust het copyright bij Castle Experience. Dit houdt in dat er niets onder toestemming van Castle Experience mag worden gekopieerd.